صنایع چوب و کاغذ
مبلمان 

چوب شناسی و حفاظت – سال 80

آقایان و خانمهای عزیز از این به بعد در این بخش به تست های تشریحی سالهای گذشته خواهیم پرداخت. زیرا اعتقاد دارم که دانستن نوع طراحی سوالها و مطالب مطرح شده در این سالها می تواند بسیار مفید بوده و بخش مهمی از موفقیت شما را شامل گردد. اطلاعات ارائه شده در بعضی از تستها در خلاصه ها نیامده و بصورت موردی مطرح شده است ، پس سعی نمایید تمامی مطالب را با دقت کامل بخوانید.
در ابتدا به سوالهای سالهای 80 به بعد خواهیم پرداخت و در صورت بودن وقت کافی به سالهای گذشته نیز می پردازم. امیدوارم بتوانم کمکی برای قبولی شما در این کنکور باشم. لطفا من را از نظرات و پیشنهادات خود محروم نفرمایید. منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستم.

1) سلولهای اشعه چوبی ناهمگن ( در پهن برگان ) در مقطع شعاعی به چه صورت دیده می شوند؟

 1. مستطیل شکل خوابیده
 2. مستطیل و مربعی شکل
 3. مربعی شکل
 4. مستطیل شکل ایستادهجواب تشریحی : طرح چنین سوالی در پایه کمی اشتباه بنظر می رسد . زیرا تصور چنین سوالی در جلسه امتحان کمی دشوار بنظر می رسد. جواب این سوال گزینه 4 می باشد که با توجه به شکلهای کتاب اطلس چوبشناسی ایران می توان دید که سلولهای اشعه بصورت مستطیل ایستاده هستند.


2) چهار متر مکعب چوب با محلول حفاظتی سلکور 3 درصد اشباع شده است و 1200 لیتر از این محلول جذب شده است. میزان ماندگاری این چوب چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟

 1. 4
 2. 8
 3. 12
 4. 24جواب تشریحی : از این نوع سولات بسیار ساده دسته بندی می شوند . فقط احتیاج به یکسری محاسبات ذهنی دارد و به ماشین حساب تحت هیچ عنوان احتیاجی نیست.


1200 * 3% = 36 Kg

چون 4 متر مکعب چوب داریم باید تقسیم بر 4 شود. همانطور که می بینید جواب 9 خواهد بود که در بین گزینه ها نیست . نزدیکترین گزینه، گزینه 2 می باشد.


3) از لحاظ تکنولوژی و علم فیزیک ، چوب ماده جامدی است :

 1. سازمان یافته ، هرسو نایکسان ، ناهمگن
 2. سازمان یافته ، هرسو نایکسان ، همگن
 3. سازمان یافته ، هر سو یکسان ، ناهمگن
 4. سازمان نیافته ، هر سو نایکسان ، ناهمگنجواب تشریحی : سوال کودکستانیها!!!!
چوب ماده ای متخلخل ، دارای خاصیت جذب و دفع آب ( هیگروسکوپیک) ، از هر سو نایکسان( آنیزوتروپ) و ناهمگن( هتروژن) است و مسلما هم سازمان یافته می باشد ، زیرا دارای ساختار سلولی است.پس گزینه 1 درست است.

 


4) پره های چوبی یا اشعه مغزی مجموعه ای از سلولهای پارانشیمی هستند که :

 1. حاوی تیل هستند.
 2. طول آنها در جهت عمود بر محور ساقه است.
 3. طول آنها در جهت موازی محور ساقه است.
 4. مواد ذخیره ای ندارند.جواب تشریحی : پره های چوبی یا پارانشیمهای عرضی ( Rays ) : از سلولهای مادری پره چوبی در جهت شعاعی دوایر چوبی تولید می گردند. . در چوب نقش پود را بازی می کنند. از همین توضیحات که در جزوه دکتر کریمی آمده می توان به جواب سوال که گزینه 2 می باشد ، دست یافت.


5) برای نفوذ اپتیمم ، در روشهای بدون فشار ، کشش سطحی بین مایع و دیواره مویین ، زاویه تماس و ویسکوزیته محلول به ترتیب چگونه است؟

 1. زیاد – کم – کم
 2. زیاد – زیاد – کم
 3. زیاد – زیاد – زیاد
 4. کم – کم – زیادجواب تشریحی : بستگی حرکت مایع به نفوذ با کاهش زاویه تماس افزایش می یابد. با توجه به این توضیح می بایست کشش سطحی بین مایع و دیواره مویین زیاد تا مایع بتواند بالا رود. زاویه تماس و ویسکوزیته محلول می بایست کم باشد. در نتیجه گزینه 1 صحیح می باشد.

 


6) در شرایط طبیعی سلولهای کامبیومی درختان نواحی معتدله در فصل زمستان چگونه می باشند؟

 1. پروتوپلاست آنها بصورت نیمه مایع در می آید.
 2. تعداد آنها نسبت به فصل بهار کاهش می یابد.
 3. دیواره آنها نسبت به فصل بهار نازکتر می باشد.
 4. فعال می باشد.جواب تشریحی : در نواحی معتدله معمولا در فصل زمستان و پاییز کامبیوم آوندی از فعالیت باز می ایستد. در این حالت سلولهای کامبیوم دارای دیواره ضخیم تر از حد معمول و سیتوپلاسم غلیظ و ژل مانند می گردد و تعداد سلولهای منطقه کامبیومی در ردیفهای شعاعی کم می شود. پس گزینه 2 صحیح می باشد.


7) کانالهای رزینی نرمال در کدام گونه دیده می شود ؟

 1. زربین
 2. سرخدار
 3. سرو نقره ای
 4. کاج جنگلیجواب تشریحی : کانالهای رزینی نرمال یعنی بصورت ژنتیکی در داخل چوب وجود داشته باشد و تروماتیک ( بر اثر وضعیتهای بوجود آمده در درخت نظیر زخمها و... ) نباشد. با توجه به این مطالب کانالهای رزینی در خانواده کاجها ، نوئل و ملز( لاریکس ) دیده می شود. پس گزینه انتخابی کاج جنگلی است یعنی گزینه 4.


8) در کدام عناصر سلولی پونکتواسیون ساده مشاهده می شود؟

 1. پارانشیمهای طولی پهن برگان
 2. تراکئیدهای آوندی پهن برگان
 3. تراکئیدهای دور آوندی پهن برگان
 4. فیبر پهن برگان

 جواب تشریحی :

 1.  انواع منافذ در سلولهای مختلف :
 2. دو سلول پارانشیمی مجاور – ساده
 3. دو سلول آوندی مجاور – هاله ای بدون سپر
 4. دوسلول فیبری مجاور – هاله ای بدون سپر
 5. یک سلول پارانشیمی و دیگر سلول آوندی یا فیبری – نیمه هاله ای
 6. فیبر – آوند ( بندرت دیده می شود ) – منافذ در فیبرهای لیبری فرم بیشتر ساده اند تا هاله ای
 7. دو تراکئید طولی – دو تراکئید عرضی – تراکئیدهای طولی و عرضی – هاله ای سپردار
 8. پارانشیمهای عرضی – پارانشیمهای طولی – پارانشیم عرضی با طولی ( سوزنی برگان ) – ساده
 9. بین تراکئیدها با پارانشیمهای عرضی یا طولی – نیمه هاله ای

با توجه به این توضیحات فکر نمی کنم تستی باشه و شما آنرا اشتباه بزنید. لطفا دقیقا به روابط توجه کنید تا اشتباهی رخ نده. گزینه شماره 1 درست است.


9) کدام چوب دارای اشعه همگن می باشد.

 1. بید
 2. تبریزی
 3. شمشاد
 4. نمدارجواب تشریحی : در این قسمت برای توضیح کاملتر تمامی گونه های دارای اشعه چوبی همگن را که در کتاب اطلس چوبشناسی ایران آمده ذکر می نمایم. البته از این نوع سوالات در سالهای آینده زیاد دیده می شود بنابراین امکان تکرار همین گونه توضیحات وجود دارد که پیشاپیش عذرخواهی می نمایم و سعی خواهم نمود تا این تکرارها باعث کسلی و دلزدگی شما نگردد.
اشعه چوبی همگن : پلت – شیردار – توسکا – اوکالیپتوس – راش – گردو – ازگیل – خج سیب – گلابی جنگلی – تبریزی و سپیدار.
با توجه به توضیحات ارائه شده گزینه 2 درست می باشد.


10) در کدام قسمت دیواره سلولی چوبی درصد سلولز زیادتر است؟

 1. اولیه
 2. بینابینی
 3. ثانویه
 4. داخلی

جواب تشریحی : با توجه به آنچه در جزوه دکتر کریمی ذکر شده است دیواره ثانویه قسمت عمده سلولز را شامل می شود ، پس گزینه 3 درست است.

 

11) در تشکیل چوب ، آوندها و پره ها به ترتیب از تقسیم کدام سلولها بوجود می آیند؟

 1. اشعه ای و دوکی شکل کامبیوم
 2. اشعه ای کامبیوم
 3. دوکی شکل و اشعه ای کامبیوم
 4. دوکی شکل کامبیومجواب تشریحی : پره های چوبی یا پارانشیمهای عرضی ( Rays )  از سلولهای مادری پره چوبی در جهت شعاعی دوایر چوبی تولید می گردند و تمامی عناصر طولی سلول از سلولهای دوکی ( مادری ) منشاء گرفته اند. پس با این تفاصیل گزینه 3 صحیح می باشد.


12) مجموع پارانشیمها و آوندهای تابستانه کنار هم چه نام دارد؟

 1. پرمگس
 2. پلاژ
 3. لوپ
 4. نقوش چشم بلبلیجواب تشریحی : مجموع آوندها و پارانشیمهای تابستانه پلاژ نامیده می شود ، که در خانواده اولماسه مانند اوجا ، ملج ، آزاد و داغداغان دیده می شود. با توجه به توضیح ارائه شده گزینه 2 صحیح می باشد.


13) مقدار لیگنین ، مقاومت مکانیکی و همکشیدگی چوب کششی در پهن برگان در مقایسه با چوب نرمال چگونه است؟

 1. بیشتر – کمتر – بیشتر
 2. بیشتر – کمتر – کمتر
 3. کمتر – کمتر – بیشتر
 4. کمتر – بیشتر – کمترجواب تشریحی : مشخصات چوب کششی پهن برگان به شرح زیر می باشد:

 1. وزن مخصوص بیشتر
 2. لیگنین و همی سلولز کمتر
 3. سلولز بیشتر
 4. مقاومت کمتر در یک وزن مخصوص مشخص
 5. همکشیدگی طولی زیاد ولی نه به حدت چوب فشاری!!!

با توجه به موارد ذکر شده گزینه 3 صحیح می باشد.

 


14) در کدام چوب اشعه کاذب دیده می شود؟

 1. آزاد
 2. اوجا
 3. انجیلی
 4. توسکاجواب تشریحی : اشعه چوبی کاذب در گونه های توسکا ، ممرز ، فندق دیده می شود. گزینه 4 درست است.


15) در کدام چوب دریچه عناصر آوندی از نوع نردبانی است؟

 1. افرا پلت
 2. زبان گنجشک
 3. بلندمازو
 4. توسکاجواب تشریحی : دریچه نردبانی آوند در 7 گونه دیده می شود که عبارتند از :
توسکای ییلاقی و قشلاقی – شمشاد – فندق – راش – عنبرسائل – انجیلی - چنار

 


16) براساس کدام تئوری سلولهای مریستمی جوانه انتهایی به دو گروه تقسیم می گردند؟

 1. Annular Initial
 2. Plantofol – Buvart
 3. Histogenesis
 4. Tunica – Corpusجواب تشریحی :
تئوری تونیکا – کرپوس(
Tonica&Corpus ) جوانه انتهایی شامل دو بخش است :

بخش فوقانی ( Tonica ) : سلولهای آن در جهت موازی با سطح جوانه تقسیم می گردد. بخش مرکزی ( Corpus ) : توده ای از سلولهای زایا که در جهات مختلف تقسیم می گردند. ( هر دو نظریه فوق بدلیل عدم دخالت جوانه انتهایی در رشد اصلی رد گردیده اند .) گزینه 4 صحیح است.


17) در تنه کدام درخت پره چوبی وجود ندارد؟

 1. نارگیل
 2. نمدار
 3. نراد
 4. نوئلجواب تشریحی : در بین گونه های ذکر شده تنها نارگیل درخت نبوده و دارای ساختار پسین نمی باشد. پس گزینه 1 درست است.


18) چوبهای سوزنی برگان عمدتا در چند درصد رطوبت ، مورد حمله قارچ خانگی قرار می گیرند؟

 1. 20 تا 30
 2. 20 تا 40
 3. 40 تا 50
 4. بالای 50

 جواب تشریحی : پوسیدگی خشک : توسط قارچ گریان یا خانگی ( مرولیوس = Merulius Lacrymans ) و یا پوریا ( Poria Incrasata ) ایجاد می شود. در ساختمانهای مناطق معتدل جهان بوجود می آید. این قارچ در محیط گرم و جایی که تهویه هوای ضعیف و رطوبت بالا داشته باشد ، بهتر می روید. رطوبت می بایست بین 20 تا 40 درصد باشد.( صفحه  112 کتاب )


19) قارچ رنگ آبی چه تغییری در چوب ایجاد می کند؟

 1. به سلولز چوب حمله می کند و رنگ آن روشن می شود.
 2.  به لیگنین حمله می کند و رنگ آن تیره می شود.
 3. فقط باعث تغییر رنگ چوب می شود.
 4. مقاومتهای مکانیکی چوب را کاهش می دهد.جواب تشریحی : قارچ رنگ آبی بر روی خواص مکانیکی چوب بی تاثیر بوده و فقط آنرا رنگ می نماید( Blue Stain ). در حالیکه باختگی بر روی مقاومتهای مکانیکی چوب تاثیر گذاشته و آنها را کاهش می دهد. این دو با هم تفاوت دارند. گزینه 3 صحیح می باشد.


20) چوبی که توسط قارچهای مولد پوسیدگی سفید مورد حمله قرار گرفته است، رنگ و ساختمان آن به ترتیب چگونه می باشد؟

 1. تیره – مکعبی
 2. تیره – رشته ای
 3. روشن – رشته ای
 4. روشن – مکعبیجواب تشریحی : با پیشرفت پوسیدگی چوب سبکتر ، روشنتر و ظاهر بافت آن رشته ای تر می شود. از همین قسمت براحتی می توان دریافت که گزینه انتخابی شما گزینه 3 خواهد بود.

 

 

21) زادآوری قارچ آسکومیست از چه طریق صورت می گیرد؟

 1. جنسی
 2. جنسی و غیر جنسی
 3. غیر جنسی
 4. میسلیومجواب تشریحی : این مطلب در کتاب ذکر نشده و من آنرا از جزوه دکتر حسین زاده در آورده ام.  زادآوری قارچ آسکومیست از طریق جنسی و غیر جنسی ( جوانه زدن ) صورت می گیرد.


22) کفکها جزو کدام گروه از قارچهای مخرب چوب بوده و کدام یک از مواد تشکیل دهنده چوب را مورد حمله قرار می دهند؟

 1. آسکومیستها ، سلولز
 2. آسکومیستها ، مواد ذخیره ای
 3. بازیدیومیستها ، مواد ذخیره ای
 4. بازیدیومیستها ، سلولزجواب تشریحی : این دسته از قارچها مثل قارچهای رنگ کننده چوب معمولا به مقاومت مکانیکی چوب کمتر آسیب می رسانند ، چون در سطح چوب زندگی می کنند ولی هاگهایی که تولید می کنند ممکن است سبب بی رنگ کردن سطح چوب شود ؛ این قارچها شبیه کپک روی نان و پنیر هستند . این گروه از قارچها عمدتا متعلق به رده آسکومیستها و تعداد معدودی متعلق به رده ایمپرفکتی هستند و به مواد ذخیره ای سلولهای چوب حمله می کنند.پس گزینه 2 درست است.


23) سرعت آتش گیری قطعات چوب با ابعاد آن چه رابطه ای دارد؟

 1. تصاعدی
 2. مستقیم
 3. معکوس
 4. یکنواختجواب تشریحی : در صورتی که چوب آلات ضخامتی بیشتر از 15 میلی متر داشته باشند در هنگام سوختن یک لایه کربن آنرا پوشانده و ادامه سوختن غیر ممکن می گردد، مگر اینکه گرمای اضافی اعمال گردد. این بدان معنی است که رابطه معکوس می باشد. گزینه 3 درست است.

 


24) میزان خسارت و گسترش موجودات دریایی به چه عواملی بستگی دارد؟

 1. شوری ، مقدار اکسیژن و درجه حرارت
 2. محدوده جزر و مد ، سازش پذیری ، شوری
 3. منبع غذایی ، گرما ، شدت جریان
 4. منشاء حیاتی ، سازش پذیری ، منبع غذاییجواب تشریحی : این مطلب دقیقا در کتاب ذکر شده است. خسارات عمده در محل داغ آب ( حد بین جزر و مد دریا ) حدود 1.5 متر زیر آب اتفاق می افتد و مطلب دیگر آنکه این موجودات در آبهای شیرین نمی توانند فعالیت کنند. پس تنها گزینه 2 درست است. البته در این میان به درجه حرارت نیز حساس می باشند ولی به مقدار اکسیژن ارتباطی ندارد.


25) روشهای پخش و انتشار برای چه چوبهایی اعمال می شود؟

 1. خشک
 2. خیلی خشک
 3. مرطوب ( اطراف 30 درصد)
 4. مرطوب ( بالای 30 درصد )جواب تشریحی : مسلما روشهای پخش وانتشار به رطوبتهای بالای 30 درصد نیازمند هستند تا از طریق آب آزاد و آغشتگی بتوانند محلول حفاظتی را پخش نمایند. در نتیجه گزینه درست شماره 4 می باشد.

 


26) لارو سوسک لیکتوس عمدتا به چه قسمتی از چوب حمله می کند؟

 1. چوب برون
 2. چوب درون
 3. مغز چوب
 4. همه قسمتهای چوبجواب تشریحی : 90% حشرات چوبخوار به چوب برون حمله می کنند غیر از یک استثنا که گونه اومیده ( Omida Gahani ) یا سوسکهای پودر کننده چوب می باشد و به چوب درون حمله می نماید. گزینه 1 درست است.


27) ترکیب مهمترین ماده حفاظتی محلول در آب که در حال حاضر استفاده میشود ، کدام است؟

 1. آرسنیک – آمونیاک – مس
 2. فلوئور – کروم – آرسنیک
 3. کلرور روی – مس – آرسنیک
 4. مس – کروم – آرسنیکجواب تشریحی : CCA = مس / کروم / ارسنیک جالب اینجاست که در سوال بعد از همین ماده دوباره سوال شده است. گزینه 4 درست است.


28) در ماده حفاظتی
CCA ، کدام عنصر باعث تثبیت می شود؟

 1. آرسنیک
 2. سدیم
 3. کروم
 4. مس

 جواب تشریحی : کارل هاینریش ولمان = تریولیت = کتونی فلوئور سدیم + دی نیترو فنل + دی کرومات ( کاهش خاصیت خورندگی فلزات ) – در تیمار شمعهای معادن استفاده می شود ولی باز هم آبشویی می شود.
تانالیت = کروم به تریولیت اضافه گردید و باعث پایداری ماده در داخل چوب شد. می بینید که در کتاب حفاظت چوب مستقیما به کروم اشاره شده است ، پس گزینه 3 را انتخاب می نماییم.


29) در روش جابجایی شیره گیاهی یا بوشری به چوب اشباع یا تازه قطع شده ... نیاز است و فقط ... تیمار می شود.

 1. با پوست – چوب درون
 2. با پوست – چوب برون
 3. بدون پوست – چوب برون
 4. بدون پوست – چوب درونجواب تشریحی : در روش بوشری با توجه آنکه از طریق جریان دائمی شیره گیاهی استفاده شده و ماده حفاظتی به داخل چوب راه می یابد پس می بایست حتما دارای پوست بوده و فقط چوب برون حفاظت می شود زیرا تنها چوب برون دارای فعالیت بیولوژیک بوده و چوب درون فقط یک بخش مرده است.


30) کدام عضو از موریانه ها عامل اصلی تخریب چوب است؟

 1. بالدار
 2. حشره کامل
 3. سرباز
 4. کارگر جواب تشریحی : از گروه نیمه بالغها موریانه های کارگر ( نازا – بی بال – کور – عامل اصلی تخریب در چوب ) پدید می آیند. در نتیجه گزینه 4 درست است.

 

 

 


موضوعات مرتبط: تست های کارشناسی ارشد
[ دوشنبه ۱۳۸۶/۰۸/۲۱ ] [ 15:47 ] [ محمدرضا محمدی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

صنایع چوب و کاغذ
www.woodworking.ir
www.woodshop.ir


امکانات وب

  تبلیغات

مکان تبليغات شما

شما مي توانيد با کمترين هزينه در اين مکان تبليغ خود را قرار دهيد.

09131040231

مکان تبليغات شما

شما مي توانيد با کمترين هزينه در اين مکان تبليغ خود را قرار دهيد.

09131040231


تبلیغات شما 

Powered by WebGozar